1970 - 2023
53 ÅR

L A N D S K R O N A

f  i  l  m  s  t  u  d  i  o

Protokoll 
Landskrona Filmstudios Årsmöte


Datum                  12 mars 2020
Plats                     Landskrona Stadsbibliotek

Närvarande          
Eva Lindfors
Thomas Persson
Maria Goldstrand
Ann-Katrin Strandberg
Ingela Bergenrud
Glenn Olsson

Birgitta Magnusson (§ 1-12)
Emma Östergren
Ami Persson

                 

 1. Årsmötet öppnas
  Eva Lindfors förklarade mötet öppnat och hälsade välkomna.

 2. Godkännande av kallelse
  Kallelsen godkändes.

 3. Godkännande av förslag till dagordning
  Dagordningen godkändes.

 4. Val av ordförande för mötet
  Till ordförande för årsmötet valdes Eva Lindfors.

 5. Val av sekreterare för mötet
  Till sekreterare för årsmötet utsågs Thomas Persson.

 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll
  Emma Östergren och Ami Persson.

 7. Verksamhetsberättelse för 2019
  Verksamhetsberättelsen genomlästes och godkändes.

 8. Drogpolicy
  Drogpolicyn föredrogs och antogs.

 9. Ekonomisk berättelse för 2019
  Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Maria Goldstrand och godkändes.

 10. Revisionsberättelse för 2019
  Revisionsberättelsen föredrogs av Maria Goldstrand.

 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
  Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 2019.

 12. Verksamhetsplan för 2020
  Verksamhetsplanen genomlästes och godkändes.

 13. Styrelsens förslag till budget för 2020
  Budgeten för 2020 visar ett underskott på 70 293 kronor. Underskottet består till största delen av kostnader för aktiviteter i samband med jubileumsåret såsom en sjunde film vår och höst samt diverse utlottningar och vinster. Underskottet täcks av de tillgångar som finns per 2019-12-31.

       Medlemsavgiften 2020
       Medlemsavgiften föreslås därför vara oförändrad för 2020 dvs 300 kronor.

  Budgeten för 2020 antogs.

 14. Val av ordförande för 2020
  Till ordförande för 2020 valdes Eva Lindfors.

 15. Val av styrelseledamöter för 2020
  Thomas Persson                omval
  Maria Goldstrand             omval
  Lena Nilsson                    omval
  Ann-Katrin Strandberg      omval
  Ingela Bergenrud              omval
  Glenn Olsson                    omval

 16. Val av revisor för 2020
  Till revisor för 2020 utsågs Anette Elmgren.
  Till revisorssuppleant för 2020 utsågs Jan Magnusson.

 17. Övriga frågor
  Insläppet till visningen 13.30
  Det förekommer att medlemmar köar i porten till fastigheten inför visningen 13.30. Detta medför att boende i fastigheten har svårt att ta sig till sitt boende. Filmstudion måste därför se till att detta inte sker och informera medlemmarna om det samt att insläpp till lokalerna kommer att ske 13.10.

  Att markera plats vid filmvisningar
  Det förekommer fortfarande att medlemmar markerar platser åt andra trots att vi informerat om att det inte är tillåtet. Styrelsen kommer därför ännu en gång informera om att detta bör undvikas. Det säljs inte fler medlemskort till visningarna än att alla får plats. Att hålla en plats under en kort tid för t.ex. att någon skall parkera bilen eller inhandla godis är dock acceptabelt.

  Coronaviruset
  Ordförande informerade om SFF:s (Sveriges Förenade Filmstudios) skrivelse angående Coronaviruset. SFF har i nuläget inte några rekommendationer kring att ställa in visningar, men kommer skicka ny information om det skulle ändras. Varje medlem bestämmer själv om han eller hon vill närvara vid de två återstående visningarna. Dock uppmanas medlemmarna att stanna hemma vid förkylningssymptom.

  Omröstningen
  Det framförs av medlemmar att det är väldigt uppskattat att få vara med och påverka filmvalet genom omröstning.

 18. Årsmötets avslutning
  Eva Lindfors tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

______________________
Thomas PerssonJusterat av
Eva Lindfors                     Emma Östergren                     Ami Persson