1970 - 2020

50 år

L A N D S K R O N A

f  i  l  m  s  t  u  d  i  o

Protokoll 
Landskrona Filmstudios Årsmöte


Datum                  14 mars 2019
Plats                     Landskrona Stadsbibliotek

Närvarande          
Eva Lindfors
Thomas Persson
Maria Goldstrand
Ann-Katrin Strandberg
Ingela Bergenrud
Birgitta Owusu-Ansah

Birgitta Magnusson
Jan Magnusson
Glenn Olsson

                 

 1. Årsmötet öppnas
  Eva Lindfors förklarade mötet öppnat och hälsade välkomna.

 2. Godkännande av kallelse
  Kallelsen godkändes.

 3. Godkännande av förslag till dagordning
  Dagordningen godkändes.

 4. Val av ordförande för mötet
  Till ordförande för årsmötet valdes Eva Lindfors.

 5. Val av sekreterare för mötet
  Till sekreterare för årsmötet utsågs Thomas Persson.

 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll
  Jan Magnusson och Birgitta Magnusson valdes till justerare.

 7. Verksamhetsberättelse för 2018
  Verksamhetsberättelsen genomlästes och godkändes.

 8. Drogpolicy
  Drogpolicyn föredrogs och antogs.

 9. Ekonomisk berättelse för 2018
  Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Maria Goldstrand och godkändes.

 10. Revisionsberättelse för 2018
  Revisionsberättelsen föredrogs av revisorssuppleant Jan Magnusson.

 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
  Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 2018.

 12. Verksamhetsplan för 2019
  Verksamhetsplanen genomlästes och godkändes.

 13. Styrelsens förslag till budget för 2019
  Budgeten för 2019 visar ett underskott på 16 278 kronor. Underskottet kan dock täckas av de tillgångar som finns per 2018-12-31.

       Medlemsavgiften 2019
       Medlemsavgiften föreslås därför vara oförändrad för hösten 2019 dvs 300 kronor.

       Medlemsavgiften 2020
       I sådant fall att kostnaderna avsevärt skulle öka inför vårterminen 2020, kommer ett extra
       årsmöte att anordnas för att diskutera eventuella åtgärder.

  Budgeten för 2019 antogs.

 14. Val av ordförande för 2019
  Till ordförande för 2019 valdes Eva Lindfors.

 15. Val av styrelseledamöter för 2019
  Thomas Persson                omval
  Maria Goldstrand             omval
  Lena Nilsson                    omval
  Ann-Katrin Strandberg      omval
  Ingela Bergenrud              omval
  Glenn Olsson                    nyval

  Avgående styrelseledamot Birgitta Owusu-Ansah avtackades med gåvor.

 16. Val av revisor för 2019
  Till revisor för 2019 utsågs Anette Elmgren.
  Till revisorssuppleant för 2019 utsågs Jan Magnusson.

 17. Övriga frågor
  GDPR - Den nya dataskyddsförordningen
  En förening har lov att spara kontaktinformation för att sprida information om föreningens aktiviteter till sina medlemmar. De uppgifter som Filmstudion har är endast medlemmens namn som angavs vid köpet samt mejladress, om sådan lämnats. Namnet finns endast på Filmstudions del av medlemskortet och är till för att identifiera kortets ägare. Mejladressen är till för att informera och tipsa medlemmarna. Något annat register har Filmstudion inte.
  Filmstudions del av medlemskortet sparas i max 1 år eller så pass länge som Filmstudion är rapporteringsskyldiga för t.ex. sökta föreningsstöd. Mejladressen finns dock kvar i Filmstudions mejllista så länge man inte meddelar annat. Information om GDPR är utlagd på Filmstudions hemsida.

  Att markera plats vid filmvisningar
  Det förekommer att medlemmar markerar platser åt andra. Detta har flera reagerat på och påtalat för styrelsen. Styrelsen kommer därför att informera om att detta bör undvikas. Det säljs inte fler medlemskort till visningarna än att alla får plats. Att hålla en plats under en kort tid för t.ex. att någon skall parkera bilen är dock acceptabelt.

  Filmlängd
  Filmlängden på de filmer Filmstudion visar kan vara max ca 2 timmar. Detta beror på att det är 2 ½ timme mellan varje visning. Däremellan skall även salongerna städas av.

  Alternativ vid köp av medlemskort
  Det finns synpunkter på att man måste stå i kö vid köp av medlemskort. Frågan har diskuterats vid flera tillfällen i styrelsen för att hitta andra alternativ. Undersökningar har gjorts. Oftast medför dock dessa alternativ ökade kostnader för Filmstudion, vilket inte ryms inom budget. Styrelsen ser i nuläget inga andra lösningar än den nuvarande men är öppen för förslag.

  50-års jubileum
  Landskrona Filmstudio firar 50 år 2020. Detta tänker styrelsen uppmärksamma på något sätt. Några idéer finns redan. Styrelsen önskar dock fler förslag.

 18. Årsmötets avslutning
  Eva Lindfors tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

______________________
Thomas PerssonJusterat av
Eva Lindfors                     Jan Magnusson                               Birgitta Magnusson