L A N D S K R O N A

f  i  l  m  s  t  u  d  i  o

1970 - 2020

50 år

Landskrona Filmstudio
Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen för Landskrona Filmstudio
får härmed avge berättelse över verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2019.

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:
Eva Lindfors ordförande

Thomas Persson sekreterare
Maria Goldstrand kassör
Lena Nilsson
Ann-Katrin Strandberg
Ingela Bergenrud
Glenn Olsson

Styrelsemöten
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda möten. Mellan mötena hålls kontinuerlig kontakt via mejl och telefon. När det behövs, träffas styrelsen före eller efter filmvisningarna för diskussion.

Medlemsantal
Medlemsantalet var under året:
Vårterminen 2019   439 (en ökning med 79 stycken jämfört med vt 2018)
Höstterminen 2019 434 (en ökning med 25 stycken jämfört med ht 2018)

Medlemsavgift
Terminskort 300 kronor

Förköp
Eftersom intresset för filmstudion växer för varje termin, har vi förköp av medlemskort. Inför våren hade vi förköp på Bio Maxim klockan 10-12 lördagen den 19 januari och inför hösten lördagen den 14 september.
Våra medlemmar har sedan hösten 2016 möjlighet att betala via Swish, vilket utnyttjas av allt fler.

Visningslokal och visningstid
Filmstudions filmer visades på måndagar på Bio Maxim. Under 2019 hade vi fyra föreställningar: klockan 13.30 och klockan 16.00 i alla tre salongerna, med 64, 57 respektive 28 platser, klockan 18.30 i de två större salongerna och klockan 21.00 i den lilla salongen, sammanlagt 447 platser.

Visade filmer 2019

28 januariColette385 besökare
11 februariAllt för min son386
25 februari
White Sun
372
11 marsFörolämpningen   
356
25 marsShoplifters352
8 aprilVänner för livet335
23 septemberRed Joan358
7 oktoberKapernaum368
21 oktoberWoman at War372
4 novemberBirds of Passage
347
18 novemberDen skyldige354
2 decemberYao346Under 2019 var det totala antalet besökare 4331, en ökning med 567 jämfört med föregående år.

Filmstudions intentioner
Filmstudion har som mål att visa filmer från länder och kulturer som annars inte får så stort utrymme i det kommersiella utbudet. Även amerikansk independentfilm ryms inom dessa ramar. Under 2019 visade vi filmer som utspelar sig i Frankrike, Nepal, Libanon, Sydkorea, Spanien, Storbritannien, Island, Colombia, Danmark och Senegal. Ett mål för föreningen är att även sprida kunskap om filmens historia.

Filmstudion har från och med 2015 en egen hemsida med bland annat terminens program. Här kan medlemmarna också läsa olika recensioner av de filmer vi visar. Inför varje visning lägger vi också en text med extra information om filmen, regissören och skådespelarna på vår hemsida. På detta sätt fördjupas intresset för filmen som konstart.

Under hösten lät vi medlemmarna vara med och rösta fram programmet för kommande termin. Bland filmer föreslagna av styrelsen fick medlemmarna rösta på fyra som sedan blandades med styrelsens tre förslag. Bland de inlämnade förslagen lottade vi ut tre medlemskort för våren 2020. Till vår stora glädje deltog en majoritet av medlemmarna i denna omröstning.

Filmstudion har en frivillig betygssättning av filmerna. Medlemmarna lämnar sitt omdöme om filmen med en knapp. Resultatet visas på hemsidan.

På hemsidan finns även filmstudions historia samt aktuell information. Med mejl håller vi kontinuerlig kontakt med medlemmarna. Vi tipsar också våra medlemmar om intressanta filmer på Bio Maxims kommersiella repertoar.

Föreningens räkenskaper
Filmstudions räkenskaper har granskats av Anette Elmgren.

Årsmöte
Den 14 mars 2019 hölls årsmötesförhandlingar på stadsbiblioteket.

Representation
Vid Sveriges Förenade Filmstudios årsmöte i Stockholm i april deltog Ann-Katrin Strandberg som röstberättigad och Eva Lindfors som icke röstberättigad.

Vid SFF:s filmhelger på Filmhuset i Stockholm, i mars på tema ”You must remember this …” och i oktober på tema ”Berlin”, deltog Eva Lindfors.

I maj anordnades ”Film under äppelträden” i Kivik. Eva Lindfors deltog i arrangerandet av filmhelgen.

När Helsingborgs filmstudio i oktober firade 60-årsjubileum uppvaktade Landskrona filmstudio med blommor. Ingela Bergenrud och Ann-Katrin Strandberg deltog i firandet.

Samarbete
Under Kulturnatten den 11 oktober deltog filmstudion med ett filmmusikquiz i teaterkaféet. Två sittningar, klockan 20 och 21, lockade sammanlagt ett sextiotal deltagare. Filmstudion deltog också i förberedande möten kring kulturnatten, i maj och i augusti.

I januari deltog filmstudion i kommunens informationskväll om föreningsstöd på Puls Arena.

Marknadsföring
Inför respektive terminsstart hade vi annons i Lokaltidningen Landskrona. I denna tidning fick vi också möjlighet att inför varje visning presentera filmen i en kort artikel.
Vi hade annons i nättidningen Landskrona Direkt som även uppmärksammade filmstudion inför respektive termin i en intervju med filmstudions ordförande.
Även tidningen Hallå uppmärksammade filmstudion inför terminsstart.
Vi tryckte inför respektive terminsstart egna affischer som sattes upp på viktiga mötesplatser i stan.
I Bio Maxims foajé och på stadsbiblioteket fanns vår folder med program och information.

Särskilt tack
Filmstudion vill särskilt framhålla det goda samarbetet med Bio Maxims personal, som alltid är hjälpsam, tillmötesgående och trevlig, såväl mot oss i filmstudions styrelse som mot våra medlemmar. Som tack för detta engagemang överlämnade filmstudion en julgåva till de anställda.

Slutord
Styrelsen för Landskrona Filmstudio ber att få tacka för det förtroende den åtnjutit under det gångna verksamhetsåret och gläder sig åt det stora engagemang som våra medlemmar visar över denna betydelsefulla typ av mötesplats i Landskrona.

Landskrona i mars 2020
Styrelsen för Landskrona Filmstudio

Eva Lindfors      Thomas Persson      Maria Goldstrand      Lena Nilsson
Ann-Katrin Strandberg      Ingela Bergenrud     Glenn Olsson