1970 - 2024
54 ÅR

L A N D S K R O N A

f  i  l  m  s  t  u  d  i  o

Landskrona Filmstudio

Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen för Landskrona Filmstudio

får härmed avge berättelse över verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2021.


Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:

Eva Lindfors ordförande

Thomas Persson sekreterare

Maria Goldstrand kassör

Lena Nilsson

Ann-Katrin Strandberg

Ingela Bergenrud

Glenn Olsson


Styrelsemöten

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret haft fem protokollförda möten. Mellan mötena hålls kontinuerlig kontakt via mejl och telefon. När det behövs, träffas styrelsen före eller efter filmvisningarna för diskussion.


Medlemsantal

Under 2021 såldes inga medlemskort på grund av den pågående pandemin. Medlemsantalet var alltså detsamma som under 2020: 449.

De två filmer Smärta och ära (Spanien) och Sir (Indien) som ställdes in vårterminen 2020 visades under höstterminen men bara för dem som var medlemmar då. Som en försiktighetsåtgärd valde vi att visa varje film vid två tillfällen. En bonusfilm visades också: David Copperfields äventyr och iakttagelser (Storbritannien).


Medlemsavgift

Terminskort 300 kronor


Visningslokal och visningstid

Filmstudions filmer visades på måndagar på Bio Maxim. Under 2021 hade vi tre föreställningar: klockan 13.30, klockan 16.00 och klockan 18.30 i alla tre salongerna, med 64, 57 respektive 28 platser, sammanlagt 447 platser.


Visade filmer 2021

18 oktober  Smärta och ära   169 besökare

25 oktober Smärta och ära   108 besökare

8 november  Sir   151 besökare

15 november Sir   121 besökare

29 november David Copperfields äventyr och iakttagelser   132 besökare

6 december   David Copperfields äventyr och iakttagelser   103 besökare


Det totala antalet besökare var 784.


Filmstudions intentioner

Filmstudion har som mål att visa filmer från länder och kulturer som annars inte får så stort utrymme i det kommersiella utbudet. Även amerikansk independentfilm ryms inom dessa ramar. De tre filmer vi visade höstterminen 2021 utspelar sig i Spanien, Indien och Storbritannien. Ett mål för föreningen är att även sprida kunskap om filmens historia.


Filmstudion har från och med 2015 en egen hemsida med bland annat terminens program. Här kan medlemmarna också läsa olika recensioner av de filmer vi visar. Inför varje visning lägger vi också ut en text med extra information om filmen, regissören och skådespelarna på vår hemsida. På detta sätt fördjupas intresset för filmen som konstart. På hemsidan finns även filmstudions historia samt aktuell information.


Filmstudion har en frivillig betygssättning av filmerna. Medlemmarna lämnar sitt omdöme om filmen med en knapp. Resultatet visas på hemsidan. Emellertid hade vi ingen betygssättning hösten 2021 för att undvika smittspridning.


Via mejl håller vi kontinuerlig kontakt med medlemmarna. Vi tipsar också våra medlemmar om intressanta filmer på Bio Maxims kommersiella repertoar och på SVT.

Föreningens räkenskaper

Filmstudions räkenskaper har granskats av Anette Elmgren.


Årsmöte

På grund av pandemin hölls årsmötet per capsulam. Handlingar sändes ut till medlemmarna den 5 april med önskan om svar senast den 14 april. Styrelsen sammanträdde den 21 april i kvarterslokalen, Säbygatan 7, och fattade beslut efter de inkomna svaren (89 st).


Representation

Vid Sveriges Förenade Filmstudios digitala årsmöte i april deltog Eva Lindfors som röstberättigad.


Samarbete

Filmstudion deltog i kulturnatten den 5 november med ett filmmusikquiz. Vi höll till på det nyöppnade kaféet Fantasitårtor Ella Sjögren. Cirka 40 personer deltog och vinsterna var biobiljetter som skänkts av Svenska Bio samt presentkort på kaféet.


Efter förfrågan från Annika Liljengren på Stadsbiblioteket inledde vi ett samarbete kring MAFF (Malmö Arab Film Festival) inför våren 2022. I ett första skede hjälpte vi till med att välja filmer.


Kinesiska vänföreningens representant i Landskrona, Kerstin Andersson, hörde av sig kring ett eventuellt samarbete. Inledande diskussioner fördes.


Marknadsföring

Eftersom höstens visningar av tidigare inställda filmer endast riktade sig till medlemmar från vårterminen 2020, hade vi ingen marknadsföring utöver information på hemsidan och mejl till medlemmarna.


Andra visningsfönster

Det gångna året präglades av den rådande pandemin och biobesök blev omöjliga. Genom SFF blev det möjligt att se film digitalt genom Studio:Play. Medlemmar erbjöds att för 30 kronor se ett antal filmer som byttes ut mot nya efter hand.


Vi informerade också om andra möjligheter att se strömmad film, till exempel Draken, Triart och Cineasterna.


Tävlingar för medlemmarna

Det är viktigt att hålla kontakten med våra medlemmar även när verksamheten ligger nere. Därför hade vi under sommaren en digital tipsrunda på tema ”stränder i filmer”. Vinster var presentkort i bokhandeln.

Även under perioden 1–24 december hade filmstudion på hemsidan en tävling. Vid fem tillfällen publicerades en musikalisk filmsnutt med en fråga. Som vinster hade vi biobiljetter.

Tävlingarna blev mycket uppskattade.


Särskilt tack

Filmstudion vill särskilt framhålla det goda samarbetet med Bio Maxims personal, som alltid är hjälpsam, tillmötesgående och trevlig, såväl mot oss i filmstudions styrelse som mot våra medlemmar.


Slutord

Verksamhetsåret 2021 präglades av den pågående pandemin. Vi har trots detta fortsatt vårt styrelsearbete och på bästa sätt hållit kontakt med våra medlemmar.


Styrelsen för Landskrona Filmstudio ber att få tacka för det förtroende vi fått under det gångna verksamhetsåret och vi gläder oss åt det stora engagemang som våra medlemmar visar över denna betydelsefulla typ av mötesplats i Landskrona.


Landskrona i mars 2022

Styrelsen för Landskrona Filmstudio


(Protokollet är undertecknat av samtliga. Underskrifterna går tyvärr inte att visa här)


Eva Lindfors     Thomas Persson     Maria Goldstrand     Lena Nilsson


Ann-Katrin Strandberg     Ingela Bergenrud    Glenn OlssonTILLBAKA TILL ÅRSMÖTESPROTOKOLLET