____________________________________________________________________________


Landskrona Filmstudio
Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen för Landskrona Filmstudio
får härmed avge berättelse över verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2017.

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:
Eva Lindfors ordförande
Thomas Persson sekreterare
Maria Goldstrand kassör
Lena Nilsson
Ann-Katrin Strandberg
Ingela Bergenrud
Birgitta Owusu-Ansah

Styrelsemöten
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda möten. Mellan mötena hålls kontinuerlig kontakt via mejl och telefon. När det behövs, träffas styrelsen före eller efter filmvisningarna för diskussion.

Medlemsantal
Medlemsantalet var under året:
Vårterminen 2017     310
Höstterminen 2017   330

Medlemsavgift
Terminskort 300 kronor

Förköp
Eftersom intresset för filmstudion växer för varje termin och för att undvika långa köer inför varje respektive föreställning, hade vi förköp av medlemskort. Inför våren hade vi förköp på Bio Maxim klockan 10-12 lördagen den 14 januari och inför hösten lördagen den 16 september.
Våra medlemmar har sedan hösten 2016 möjlighet att betala via Swish, vilket utnyttjas av allt fler.

Visningslokal och visningstid
Filmstudions filmer visades på måndagar på Bio Maxim. Under året hade vi tre föreställningar: klockan 13.30 i den största salongen med 64 platser, klockan 16.00 i alla tre salongerna, med 64, 57 respektive 28 platser, och klockan 18.30 i de två större salongerna.

Svenska Bio, som äger Bio Maxim, aviserade i början av hösten 2016 om ytterligare höjning av hyran inför kommande år, vilket var en källa till oro för filmstudion. En annan källa till oro var regeringens höjning av momsen på biobesök från 6 % till 25 %. Denna höjning var inte tänkt att drabba filmstudiorörelsen, men Svenska Bio gjorde en annan tolkning. Detta ledde till många diskussioner mellan Svenska Bio och Landskrona filmstudio, eftersom vi ansåg att höjningen var oskälig. I dessa diskussioner fick vi god hjälp av SFF

Visade filmer 2017
16 januari Bland män och får 265 besökare
​30 januari Fäktaren 269
13 februari Frihet – den blå filmen 260
​27 februari Sauls son 188
13 mars Den andra mamman 257
27 mars Monsieur Chocolat 243
25 september Viva 250
9 oktober Frantz 296
23 oktober The Salesman 268
6 november Läxan 282
20 november Agnus Dei 271
4 december Queen of Katwee 262

Under 2017 var det totala publikantalet 3111 personer.

Filmstudions intentioner
Filmstudion har som mål att visa filmer från länder och kulturer som annars inte får så stort utrymme i det kommersiella utbudet. Även amerikansk independentfilm ryms inom dessa ramar. Ett mål för föreningen är att även sprida kunskap om filmens historia.

Filmstudion har från och med 2015 en egen hemsida med bland annat terminens program. Här kan medlemmarna också läsa olika recensioner av de filmer vi visar. På detta sätt fördjupas intresset för filmen som konstart.

Under hösten lät vi medlemmarna vara med och rösta fram programmet för kommande termin. Bland filmer föreslagna av styrelsen fick medlemmarna rösta på tre som sedan blandades med styrelsens tre förslag. Bland de inlämnade förslagen lottade vi ut tre medlemskort för våren 2018, ett kort till varje föreställning. Till vår stora glädje deltog en majoritet av medlemmarna i denna omröstning.

Filmstudion har en frivillig betygssättning av filmerna. Medlemmarna lämnar sitt omdöme om filmen med en pappersremsa. Resultatet redovisas på hemsidan.

På hemsidan finns även filmstudions historia samt aktuell information. Med mejl håller vi kontinuerlig kontakt med medlemmarna.

Föreningens räkenskaper
Filmstudions räkenskaper har granskats av Anette Elmgren.

Årsmöte
Den 16 mars 2017 hölls årsmötesförhandlingar på konsthallens kafé.

Representation
Vid Sveriges Förenade Filmstudios årsmöte i Stockholm i april deltog Eva Lindfors som röstberättigad.

Samarbete
Under 2017 startade kommunen ett projekt kallat HELA Landskrona, där stadens föreningar fick möjlighet att träffas. Thomas Persson och Eva Lindfors deltog i de inledande mötena som ledde fram till en föreningsmässa på Rådhustorget lördagen den 23 september. Filmstudion deltog då och informerade om föreningens aktiviteter och om höstens program. Vi hade också en tävling där vinsten var ett medlemskort till våren 2018.

Under hösten samarbetade filmstudion med Arabisk filmfestival, som ägde rum i Landskrona den 18 och 19 november. Våra medlemmar fick möjlighet att se de arabiska långfilmerna Den syriska förlovningsringen och Nojoom – 10 år och skild som visades på teatern. I foajén bjöds på arabisk mat och musik. På söndagen visades arabiska kortfilmer på kulturskolan.

Marknadsföring
Inför respektive terminsstart hade vi annons i Papperstidningen Landskrona. I denna tidning fick vi också möjlighet att inför varje visning presentera filmen i en kort artikel.
Nättidningen Landskrona Direkt uppmärksammade filmstudion och publicerade inför respektive termin en intervju med filmstudions ordförande.
Även tidningen Hallå uppmärksammade filmstudion inför terminsstart.
Vi tryckte inför respektive terminsstart egna affischer som sattes upp på viktiga mötesplatser i stan.
I Bio Maxims foajé fanns vår folder med program och information.
​Som en del i vår marknadsföring hade vi ett samarbete med kommunens utskick Kulturmail.

Särskilt tack
Filmstudion vill särskilt framhålla det goda samarbetet med Bio Maxims personal, som alltid är hjälpsam, tillmötesgående och trevlig, såväl mot oss i filmstudions styrelse som mot våra medlemmar. Som tack för detta engagemang överlämnade filmstudion en julgåva till de anställda.

Slutord
Styrelsen för Landskrona Filmstudio ber att få tacka för det förtroende den åtnjutit under det gångna verksamhetsåret och gläder sig åt det stora engagemang som våra medlemmar visar över denna betydelsefulla typ av mötesplats i Landskrona.
Landskrona i mars 2018

Styrelsen för Landskrona Filmstudio
Eva Lindfors, Thomas Persson, Maria Goldstrand, Lena Nilsson
Ann-Katrin Strandberg, Ingela Bergenrud, Birgitta Owusu-Ansah

AKTUELLT

1970 - 2018

48 år

L A N D S K R O N A

f  i  l  m  s  t  u  d  i  o

HÄR FÖLJER LANDSKRONA FILMSTUDIOS ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2018 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017. ORIGINALEN ÄR UNDERTECKNADE OCH JUSTERADE.


________________________________________________________________________________


Protokoll
Landskrona Filmstudios Årsmöte

Datum                  15 mars 2018
Plats                     Landskrona Teater

Närvarande          
Eva Lindfors
Thomas Persson
Maria Goldstrand
Ann-Katrin Strandberg
Ingela Bergenrud

Birgitta Magnusson
Jan Magnusson

 
Årsmötet öppnas
Eva Lindfors förklarade mötet öppnat och hälsade välkomna.

Godkännande av kallelsen
Kallelsen godkändes.

Godkännande av förslag till dagordning
Dagordningen godkändes.

Val av ordförande för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Eva Lindfors.

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för årsmötet utsågs Thomas Persson.

Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Jan Magnusson och Birgitta Magnusson valdes till justerare.

Verksamhetsberättelse för 2017
Verksamhetsberättelsen genomlästes och godkändes.  ( Redogörs längre ner på sidan!)

Drogpolicy
Drogpolicyn antogs.

Ekonomisk berättelse för 2017
Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Maria Goldstrand och godkändes.

Revisionsberättelse för 2017
Revisionsberättelsen föredrogs av revisorssuppleant Jan Magnusson.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet.

Styrelsens förslag till budget för 2018
Budgeten för 2018 visar ett underskott på 3 940 kronor. Underskottet kan dock täckas av de tillgångar som finns per 20171231.

      Medlemsavgiften 2018
      Medlemsavgiften föreslås därför vara oförändrad för hösten 2018 dvs 300 kronor.

      Medlemsavgiften 2019

      I sådant fall att kostnaderna avsevärt skulle öka inför vårterminen 2019, kommer ett extra årsmöte
      att anordnas för att diskutera eventuella åtgärder.

Budgeten för 2018 antogs.

Val av ordförande för 2018
Till ordförande för 2018 valdes Eva Lindfors.

Val av styrelseledamöter för 2018
Thomas Persson                omval
Maria Goldstrand              omval
Lena Nilsson                     omval
Ann-Katrin Strandberg      omval
Ingela Bergenrud              omval
Birgitta Owusu-Ansah      omval

Val av revisor för 2018
Till revisor för 2018 antogs Anette Elmgren.
Som revisorssuppleant för 2018 antogs Jan Magnusson.

Övriga frågor
Verksamhetsplan för 2018
Verksamhetsplanen genomlästes och diskussion fördes angående kommande aktiviteter och att ytterligare en gång inför hösten 2018 lämna önskemål till Svenska Bio om ännu en salong till kvällsvisningarna då dessa snabbt säljs slut.

Informationsmejl
Medlemmar framförde ett tack för den information och de filmtips som skickas ut till medlemmarna via mejl.

Bio Maxim
Det framfördes beröm för bion och dess personal samt städningen.

 

Årsmötets avslutning
Eva Lindfors tackade de närvarande och avslutade mötet.


Vid protokollet

______________________
Thomas Persson

Justeras

__________________        __________________________       _________________________
Eva Lindfors                         Jan Magnussom                                      Birgitta Magnusson