1970 - 2024
54 ÅR

L A N D S K R O N A

f  i  l  m  s  t  u  d  i  o

Protokoll

Landskrona Filmstudios Årsmöte

Datum                  20 april 2022

Plats                     Fantasitårtor Ella Sjögren, Drottninggatan 6, Landskrona


Närvarande

Eva Lindfors

Thomas Persson

Maria Goldstrand

Lena Nilsson

Ingela Bergenrud

Ann-Katrin Strandberg

Glenn Olsson


Närvarande medlemmar

Jan Magnusson

Carin Blomberg

Leif Pettersson

Birgitta Magnusson

Britt Axelsson

Tommy Larsson

Peder Weibull

Kristina Andersson

Angelika Andersson
1.  Årsmötet öppnas

Eva Lindfors förklarade mötet öppnat och hälsade välkomna.


2. Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes.


3. Godkännande av förslag på dagordning

Dagordningen godkändes.


4. Val av ordförande för mötet

Till ordförande för årsmötet valdes Eva Lindfors.


5. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för årsmötet utsågs Thomas Persson.


6. Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll

Birgitta Magnusson och Leif Pettersson valdes till justerare och rösträknare för årsmötet.


7. Verksamhetsberättelse för 2021     (Berättelsen finns att läsa HÄR)

Verksamhetsberättelsen för 2021 genomlästes och godkändes.


8. Drogpolicy

Enligt kommunens bestämmelser måste en förening för att få verksamhetsbidrag ha en drogpolicy som diskuteras på årsmötet.


Drogpolicyn godkändes.


9. Ekonomisk berättelse för 2021

Den ekonomiska berättelsen föredrogs av kassör Maria Goldstrand och godkändes.


10. Revisionsberättelse för 2021

Revisorn har upprättat en revisionsberättelse som föredrogs av revisorssuppleant Jan Magnusson.


11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.


12. Verksamhetsplan för 2022     (Planen finns att läsa HÄR)

Verksamhetsplanen gicks igenom av ordförande Eva Lindfors.


Verksamhetsplanen för 2022 godkändes.


13. Styrelsens förslag till budget för 2022

Budgeten för 2022 visar ett underskott på 28 540 kronor. Då även räkenskapsåret 2021 hade ett underskott finns det ett behov av höjning av medlemsavgiften. Detta behandlas under punkt 14.


Budgeten för 2022 antogs.


14. Medlemsavgiften

Det är fem år sedan (170101) den senaste höjningen av medlemsavgiften gjordes. Under dessa år har ökade kostnader för filmhyror och andra omkostnader täckts av ett stigande medlemsantal. Nu är det en osäkrare tid och vi ser att medlemsantalet dalar efter pandemiuppehållet och att SFF aviserat om ytterligare ökade filmhyror hösten 2022 och våren 2023. Styrelsen bedömer därför att det krävs en korrigering av medlemsavgiften inför hösten 2022. Nivån på höjningen diskuterades.


Efter diskussion beslutades att höja medlemsavgiften hösten 2022 med 20 kronor till 320 kronor per termin. Dessutom får styrelsen av mötet mandat att höja ytterligare inför våren 2023 om behovet finns.


15. Val av ordförande för 2022
Till ordförande för 2022 valdes Eva Lindfors.


16. Val av styrelseledamöter för 2022

Förslag till ny ledamot är Kristina Andersson.


Följande förslag på styrelseledamöter för 2022 godkändes.


Thomas Persson      omval

Maria Goldstrand   omval

Lena Nilsson          omval

Ingela Bergenrud    omval

Glenn Olsson         omval

Kristina Andersson  nyval


17. Val av revisor för 2022

Till revisor för 2022 utsågs Anette Elmgren.

Till revisorssuppleant för 2022 utsågs Jan Magnusson.


18. Övriga frågor

Frågan ställdes varför Filmstudion övergått till betygslappar igen. Detta är av hygieniska skäl under pandemitider.


Ordförande avtackade avgående styrelseledamot Ann-Katrin Strandberg med gåvor.


19. Årsmötets avslutning

Ordförande Eva Lindfors tackade de närvarande och avslutade mötet.(Protokollet är justerat, godkänt och undertecknat av samtliga. Underskriften går tyvärr inte att visa här)


Vid protokollet

Thomas Persson


Justeras

Eva Lindfors             Birgitta Magnusson                Leif Pettersson