1970 - 2024
54 ÅR

L A N D S K R O N A

f  i  l  m  s  t  u  d  i  o

Protokoll

Landskrona Filmstudios Årsmöte

Datum                  23 mars 2023

Plats                     Stadsbiblioteket, Landskrona


Närvarande

Eva Lindfors

Thomas Persson

Maria Goldstrand
Ingela Bergenrud

Glenn Olsson

Kristina Andersson


Frånvarande

Lena Nilsson


Närvarande medlemmar

Birgitta Magnusson

Eva Billquist

Inger Eriksson

Joanna Andersen


1.  Årsmötet öppnas

Eva Lindfors förklarade mötet öppnat och hälsade välkomna.


2.  Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes.


3.  Godkännande av förslag på dagordning

Dagordningen godkändes.


4.  Val av ordförande för mötet

Till ordförande för årsmötet valdes Eva Lindfors.


5.  Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för årsmötet utsågs Thomas Persson.

6.  Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll

Eva Billquist och Inger Eriksson valdes till justerare och rösträknare för årsmötet.


7.  Verksamhetsberättelse för 2022

Verksamhetsberättelsen för 2022 genomlästes och godkändes.


8.  Drogpolicy

Enligt kommunens bestämmelser måste en förening för att få verksamhetsbidrag ha en drogpolicy som diskuteras på årsmötet.


Drogpolicyn upplästes och godkändes.


9.  Ekonomisk berättelse för 2022

Den ekonomiska berättelsen föredrogs av kassör Maria Goldstrand och godkändes.


10.  Revisionsberättelse för 2022

Revisorn har upprättat en revisionsberättelse som föredrogs av Maria Goldstrand.


11.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.


12.  Verksamhetsplan för 2023

Verksamhetsplanen gicks igenom av ordförande Eva Lindfors.


Verksamhetsplanen för 2023 godkändes.


13.  Styrelsens förslag till budget för 2023

Budgeten för 2023 visar ett mindre underskott som täcks av de tillgångar som finns per 2022-12-31.


Budgeten för 2023 antogs.


14.  Medlemsavgiften

Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad för 2023 d.v.s. 320 kronor per termin.


Förslaget antogs.

15.  Val av ordförande för 2023

Till ordförande för 2023 valdes Eva Lindfors.


16.  Val av styrelseledamöter för 2023

Följande förslag på styrelseledamöter för 2023 godkändes.


Thomas Persson     omval

Maria Goldstrand   omval

Lena Nilsson          omval

Ingela Bergenrud    omval

Glenn Olsson         omval

Kristina Andersson  omval


17.  Val av revisor för 2023

Till revisor för 2023 utsågs Anette Elmgren.

Till revisorssuppleant för 2023 utsågs Jan Magnusson.


18. Övriga frågor

Lokal för Filmquiz

Filmstudion har deltagit på Kulturnatten vid flera tillfällen med ett Filmmusikquiz. De två senaste åren har detta ägt

rum på Fantasitårtor Ella Sjögren. Caféet har nu stängt och vi söker därför ny lokal om vi skall deltaga.


Följande förslag kom upp och diskuterades:

  • Konsthallen
  • Cardells
  • Stadsbiblioteket
  • Museet
  • Biograf Hanser på Tyghuset
  • Lokal på Hela Ideella


Styrelsen diskuterar vidare, om det blir aktuellt att deltaga.


Mejladresser

Filmstudion har nu så många mejladresser för utskick av mejl att nyhetsmejlen måste delas upp på två dagar eftersom det finns en daglig begränsning för utskick.


Hela Ideella

Filmstudion fick tips om föreningen Hela Ideella där man kan låna lokal gratis, få teknikhjälp, kopiera med mera. Medlemsavgiften är 100 kronor/år.


Marknadsföring

Ryktesspridning är den bästa reklamen, men Filmstudion efterlyser fler sätt att nå ut på.

Förslag togs upp om att be medlemmar om hjälp till exempel genom att lägga ut våra program och kanske sätta upp en affisch på arbetsplatsen. Friskis och Svettis var ett annat förslag. Fler platser för affischering togs upp.


Markering av platser

Flera medlemmar har påtalat att det fortfarande förekommer markering av platser åt andra, trots att Filmstudion informerat om att detta inte är tillåtet. Styrelsen måste därför ännu en gång informera om olämpligheten.


Kö till lilla salongen

Personalen på Bio Maxim har bett styrelsen att informera våra medlemmar om att inte blockera huvudentrén vid köandet till lilla salongen.


Medlemmars val av film

Filmstudion har tidigare år låtit medlemmarna rösta fram filmer från en lista. Det framfördes önskemål om att kanske någon gång ta upp detta igen.19.  Årsmötets avslutning

Ordförande Eva Lindfors tackade de närvarande och avslutade mötet.(Protokollet är justerat den 27 mars 2023, godkänt och undertecknat av samtliga. 

Underskriften går tyvärr inte att visa här.)


Vid protokollet

Thomas Persson


Justeras

Eva Lindfors                   Eva Billquist                        Inger Eriksson