1970 - 2024
54 ÅR

L A N D S K R O N A

f  i  l  m  s  t  u  d  i  o

Landskrona Filmstudio

Verksamhetsberättelse 2023

Styrelsen för Landskrona Filmstudio

får härmed avge berättelse över verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2023.


Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:

Eva Lindfors ordförande

Thomas Persson sekreterare

Maria Goldstrand kassör

Lena Nilsson

Ingela Bergenrud

Glenn Olsson

Kristina Andersson


Styrelsemöten

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret haft två protokollförda möten. Mellan mötena hålls kontinuerlig kontakt via mejl och telefon. När det behövs, träffas styrelsen före eller efter filmvisningarna för diskussion.


Medlemsantal
Medlemsantalet var under 2023:
Vårterminen 424
Höstterminen 449

Under 2023 sålde vi 90 fler kort än föregående år vilket vi antar beror på att efterdyningarna efter pandemin börjar klinga av men även på att filmstudion upptäcks av allt fler.​

Medlemsavgift

Medlemsavgiften var under verksamhetsåret 320 kronor per termin. 


Försäljning av terminskort

Vårterminen 2022 började vi sälja våra terminskort via nätet. Detta digitala försäljningssystem administreras av SFF. Kortförsäljningen via nätet uppskattas mycket av våra medlemmar och har även lockat ett flertal nya medlemmar.

För dem som inte har tillgång till dator säljer vi ett mindre antal kort ”över disk” på Bio Maxim. Sedan 2016 finns möjlighet att betala med Swish, vilket nu utnyttjas av de flesta.


Visningslokal och visningstid

Filmstudions filmer visades på måndagar på Bio Maxim. Under 2023 hade vi tre föreställningar: klockan 13.30, klockan 16.00 och klockan 18.30 i alla tre salongerna, med 64, 57 respektive 28 platser, sammanlagt 449 platser.


Visade filmer 2023

30 januari / The Lost King / 392 besökare

13 februari / Den blinda mannen som inte ville se Titanic / 331

27 februari / Drömmannen / 347

13 mars / Skolan vid världens ände / 343

27 mars / Boy from Heaven / 338

17 april / Vackra själar / 313

25 september / Den tysta flickan / 378

9 oktober / Brighton 4:e gatan / 365

23 oktober / Korsett / 378

6 november / Close / 360

20 november / Joyland / 338

4 december / Madeleine och taxichauffören / 340


Det totala antalet besökare under 2023 var 4223.


Filmstudions intentioner

Filmstudion har som mål att visa filmer från länder och kulturer som annars inte får så stort utrymme i det kommersiella utbudet. Även amerikansk independentfilm ryms inom dessa ramar. För första gången sedan Landskrona filmstudio startade 1970 visade vi en film från Bhutan och en från Pakistan. Övriga filmer som vi visade under 2023 utspelar sig i Storbritannien, Finland, Tyskland, Egypten, Frankrike, Irland, Ungern samt Georgien och USA. Ett mål för föreningen är att även sprida kunskap om filmens historia. 


Filmstudion har från och med 2015 en egen hemsida med bland annat terminens program. Här kan medlemmarna också läsa olika recensioner av de filmer vi visar. Inför varje visning gör vi också ett mejlutskick till våra medlemmar med extra information om filmen, regissören och skådespelarna. På detta sätt fördjupas intresset för filmen som konstart. På hemsidan finns även filmstudions historia samt aktuell information.


Filmstudion har en frivillig betygssättning av filmerna. Resultatet visas på hemsidan. 

Efter önskemål som framkom på årsmötet återupptog vi traditionen från förr att låta medlemmarna rösta fram filmer till vårens program. Styrelsen satte samman en lista med femton filmer där medlemmarna fick rösta på tre. Bland inlämnade rösttalonger drogs tre vinnare, en till varje visning. 

Via mejl håller vi kontinuerlig kontakt med medlemmarna. Vi tipsar också våra medlemmar om intressanta filmer på Bio Maxims kommersiella repertoar och på SVT.


Föreningens räkenskaper

Filmstudions räkenskaper har granskats av Anette Elmgren.


Årsmöte

Årsmöte hölls den 23 mars på Stadsbiblioteket. Filmstudion bjöd de närvarande medlemmarna på förfriskningar.


Representation

Vid Sveriges Förenade Filmstudios årsmöte i Stockholm den 22 april deltog Eva Lindfors som röstberättigad.


Samarbete

Filmstudion fick en förfrågan från Annika Liljengren på Stadsbiblioteket om samarbete som landade i föreläsning på biblioteket kring filmen Vi som älskade varandra så mycket som vi ska visa våren 2024.

Diskussioner inleddes med Föreningen Norden om samarbete med anledning av deras hundraårsjubileum.

Filmstudion deltog i kulturnatten den 13 oktober med ett filmmusikquiz på restaurang Matscenen. Cirka 50 personer deltog och vinsterna var ett terminskort till filmstudion vårterminen 2023, andra pris var två biobiljetter till Maxim och tredje pris var en biobiljett.

​Filmstudion blev medlem i Hela Ideella.

Marknadsföring

Inför både våren och hösten annonserade vi i Lokaltidningen Landskrona och nättidningen Landskrona Direkt. Den senare publicerade även en intervju med filmstudions ordförande inför respektive termin. Vi tryckte en folder med program och annan information som placerades väl synligt i bions kassa och på biblioteket. Vi satte upp affischer på populära mötesplatser och affärer i Landskrona.

Tävling för medlemmarna

Under sex sommarveckor presenterade vi en filmfråga varje onsdag och lördag. Frågorna skickades ut via nyhetsmail. De fanns även på vår hemsida. Sommartävlingen blev mycket uppskattad och vinsterna var ett säsongskort till Landskrona filmstudios höstsäsong 2023, ett presentkort i Akademibokhandeln samt en biobiljett. Då vi fick in väldigt många svar hade vi även två extra priser i form av Biopasset.

Kulturstrategi
​I Landskrona stads kulturstrategi 2023-2027 omnämns filmstudion i positiva ordalag i punkt 5.2 vilket gläder oss och gör att vi kan se med tillförsikt på framtiden.

Särskilt tack

Filmstudion vill särskilt framhålla det goda samarbetet med Bio Maxims personal, som alltid är hjälpsam, tillmötesgående och trevlig, såväl mot oss i filmstudions styrelse som mot våra medlemmar.


Slutord

Styrelsen för Landskrona Filmstudio ber att få tacka för det förtroende vi fått under det gångna verksamhetsåret och vi gläder oss åt det stora engagemang som våra medlemmar visar över denna betydelsefulla typ av mötesplats i Landskrona.Landskrona i mars 2024

Styrelsen för Landskrona Filmstudio


Eva Lindfors  Thomas Persson  Maria Goldstrand  Lena Nilsson 

Ingela Bergenrud  Glenn Olsson  Kristina Andersson


(Underskrifter kan ej visas här.)


TILLBAKA TILL ÅRSPROTOKOLLET