1970 - 2024
54 ÅR

L A N D S K R O N A

f  i  l  m  s  t  u  d  i  o

Protokoll

Landskrona Filmstudios Årsmöte

Datum                  13 mars 2024

Plats                     Stadsbiblioteket, Landskrona


Närvarande

Eva Lindfors

Thomas Persson

Maria Goldstrand
Ingela Bergenrud

Glenn Olsson

Kristina Andersson


Frånvarande

Lena Nilsson


Närvarande medlemmar

Ann-Katrin Strandberg


1.  Årsmötet öppnas

Eva Lindfors förklarade mötet öppnat och hälsade välkomna.


2.  Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes.


3.  Godkännande av förslag på dagordning

Dagordningen godkändes.


4.  Val av ordförande för mötet

Till ordförande för årsmötet valdes Eva Lindfors.


5.  Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för årsmötet utsågs Thomas Persson.

6.  Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll

Ann-Katrin Strandberg och Ingela Bergenrud valdes till justerare och rösträknare för årsmötet.


7.  Verksamhetsberättelse för 2023

Verksamhetsberättelsen för 2023 genomlästes och godkändes. (Finns att läsa HÄR)


8.  Drogpolicy

Enligt kommunens bestämmelser måste en förening för att få verksamhetsbidrag ha en drogpolicy som diskuteras på årsmötet.


Drogpolicyn upplästes och godkändes.


9.  Ekonomisk berättelse för 2023

Den ekonomiska berättelsen föredrogs av kassör Maria Goldstrand och godkändes.


10.  Revisionsberättelse för 2023

Revisorn har upprättat en revisionsberättelse som föredrogs av Maria Goldstrand.


11.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.


12.  Verksamhetsplan för 2024

Verksamhetsplanen gicks igenom av ordförande Eva Lindfors. (Finns att läsa HÄR)


Verksamhetsplanen för 2024 godkändes.


13.  Styrelsens förslag till budget för 2024

Budgeten för 2024 visar ett mindre underskott som täcks av de tillgångar som finns per 2023-12-31.


Budgeten för 2024 antogs.


14.  Medlemsavgiften

Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad för 2024 d.v.s. 320 kronor per termin.


Förslaget antogs.

15.  Val av ordförande för 2024

Till ordförande för 2024 valdes Eva Lindfors.


16.  Val av styrelseledamöter för 2024
Lena Nilsson har valt att avgå som styrelseledamot.
Leif Pettersson föreslås som ny ledamot i Landskrona Filmstudios styrelse.

Följande förslag på styrelseledamöter för 2024 godkändes.


Thomas Persson     omval

Maria Goldstrand   omval

Ingela Bergenrud    omval

Glenn Olsson         omval

Kristina Andersson  omval
Leif Pettersson       nyval


17.  Val av revisor för 2024

Till revisor för 2024 utsågs Anette Elmgren.

Till revisorssuppleant för 2024 utsågs Jan Magnusson.


18. Övriga frågor

Det förekom inga övriga frågor.


19.  Årsmötets avslutning

Ordförande Eva Lindfors tackade de närvarande och avslutade mötet.(Protokollet är justerat den 18 mars 2024, godkänt och undertecknat av samtliga. 

Underskriften går tyvärr inte att visa här.)


Vid protokollet

Thomas Persson


Justeras

Eva Lindfors                   Ann-Katrin Strandberg                        Ingela Bergenrud