1970 - 2024
54 ÅR

L A N D S K R O N A

f  i  l  m  s  t  u  d  i  o

Protokoll 
Landskrona Filmstudios Årsmöte


Datum  21 april 2021
Plats: Kvarterslokal Säbygatan 7

Närvarande          
Eva Lindfors
Thomas Persson
Maria Goldstrand
Ingela Bergenrud
Glenn Olsson

Frånvarande         
Lena Nilsson
Ann-Katrin StrandbergPga rådande pandemi har årsmötet 2021 hållits per capsulam. Handlingar och dagordning med förslag på beslut har sänts ut till medlemmarna 210405 med önskan om svar senast 210414.

Antal inkomna svar var 89 stycken varav 11 stycken avstod från deltagande.
Merparten (70 st) godkände förslagen helt och 8 stycken hade någon synpunkt men godkände övriga punkter. Lämnade synpunkter tas upp under tillhörande punkt nedan märkta med *kursiv stil*.


Årsmötet öppnas
Eva Lindfors förklarade mötet öppnat och hälsade välkomna.


1.  Godkännande av kallelse och dagordning
Kallelsen och dagordningen godkändes.


2.  Val av ordförande för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Eva Lindfors.


3.  Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för årsmötet utsågs Thomas Persson.

4.  Val av två personer att justera årsmötets protokoll
Ingela Bergenrud och Glenn Olsson valdes till justerare och rösträknare för årsmötet.

5.  Verksamhetsberättelse för 2020
Styrelsen har sammanfattat verksamhetsåret 2020 i en verksamhetsberättelse som bifogats handlingarna.

Verksamhetsberättelsen för 2020 godkändes och lades till handlingarna.

6.  Ekonomisk berättelse för 2020
Styrelsen har gått igenom föreningens ekonomi och upprättat ett bokslut som bifogats handlingarna.

Den ekonomiska berättelsen för 2020 godkändes.

7.  Revisionsberättelse för 2020
Revisorn har upprättat en berättelse som bifogats handlingarna.

Revisionsberättelsen för 2020 godkändes och lades till handlingarna.

8.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorns rekommendationer framgår av revisionsberättelsen.

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 enligt revisionsberättelsen och medlemmarnas svar.


9.  Verksamhetsplan för 2021
Styrelsen har arbetat fram en plan för kommande verksamhetsår som bifogats handlingarna.

Verksamhetsplanen för 2021 godkändes.

10. Drogpolicy
*Medlemmar undrade varför Filmstudion måste ha en drogpolicy*.
Enligt kommunens bestämmelser måste en förening för att få verksamhetsbidrag ha en drogpolicy som diskuteras på årsmötet. Denna har bifogats handlingarna.

Drogpolicyn godkändes.

11. Styrelsens förslag till budget för 2021
Styrelsens förslag till budget för 2021 bygger på visning av två filmer. Budgeten har bifogats handlingarna.

Budgeten för 2021 godkändes.

12. Medlemsavgiften
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften på 300 kronor per termin behålls.
*Medlemmar ifrågasatte medlemsavgift för 2021*
Medlemsavgift betalas endast om verksamhet förekommer.

Styrelsens förslag på medlemsavgift godkändes.
Då troligtvis inga filmer kommer att visas under 2021, förutom eventuellt de två inställda, kommer ej heller någon medlemsavgift att utgå 2021.

13. Försäljning av medlemskort
SFF (Sveriges Förenade Filmstudios) har arbetat fram ett system för digital försäljning av medlemskort, som inom kort ska tas i bruk. Landskrona filmstudio har för avsikt att använda detta.

*Synpunkter har inkommit på att detta är efterlängtat men också på att några medlemmar kan ha svårt med tekniken*. 
Filmstudion kommer därför att undanta ett antal medlemskort från digital försäljning och i stället sälja dessa ”över disk”.

14. Filmvisningar hösten 2021
På grund av den ovisshet som råder kring pandemin planerar styrelsen att i höst visa endast de två filmer som ställdes in våren 2020. Om det blir möjligt, kommer detta att ske i november, eventuellt med dubbla visningsdagar. I så fall måste medlemmar anmäla sig till visning.

15. Val av ordförande för 2021
Till ordförande för 2021 valdes Eva Lindfors.

16. Val av styrelseledamöter för 202
Thomas Persson                omval
Maria Goldstrand              omval
Lena Nilsson                     omval
Ann-Katrin Strandberg      omval
Ingela Bergenrud              omval
Glenn Olsson                    omval

17. Val av revisor för 2021
Till revisor för 2021 utsågs Anette Elmgren.
Till revisorssuppleant för 2021 utsågs Jan Magnusson.

18. Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.

19. Årsmötets avslutning
Styrelsen vill tacka alla de medlemmar som deltagit per capsulam och lämnat synpunkter på de handlingar som sänts ut och all den uppmuntran och alla goda ord som framförts till styrelsen.

​Eva Lindfors tackade de närvarande och avslutade mötet.

(Protokollet är justerat och godkänt. Underskriften går tyvärr inte att visa här)


Vid protokollet
Thomas Persson


Justeras

Eva Lindfors                        Ingela Bergenrud                              Glenn Olsson